Rządowy program usuwania azbestu - Blog - Specjalistyczne i kompleksowe rozwiązania w dziedzinie usuwania azbestu
loader

Rządowy program usuwania azbestu

W 2002 roku Rada Ministrów przyjęła krajowy „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierają- cych azbest stosowanych na terytorium Polski”. Jego realizację założono na lata 2003 – 2032. „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032” jest kontynuacją i aktualizacją Programu z 2002 roku. Celem Programu jest wyeliminowanie negatywnych skutków zdrowotnych i środowiskowych spowodowanych azbestem, poprzez sukcesywne usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów i odpadów zawierających azbest. Wyroby zawierające azbest można posiadać i wykorzystywać w sposób niestwarzający zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi w terminie do dnia 31 grudnia 2032 roku.